702 285 490
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Fitness Spektrum, Karel Grossmann, se sídlem Slovanská 73, 543 01 Vrchlabí, IČ 87124734, DIČ CZ8107073447, e-mail: info@fitness-spektrum.cz, tel.: 702 285 490 (dále jen „Sportcentrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazníků 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese https://rezervace.fitness-spektrum.cz a současně na recepci Sportcentra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportcentra

1. Aktuální nabídka služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby, je k dispozici v obchodních prostorech Sportcentra na adrese: Fitness Spektrum, Komenského 63, 543 01 Vrchlabí a současně na internetové adrese www.fitness-spektrum.cz. 2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport, Activepasas a další), podmínky využívání těchto benefitů si Sportcentrum stanovuje aktuálně a zveřejňuje je v prostorách Sportcentra a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Sportcentrem pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn. 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Sportcentrum.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet/registraci. Lze tak učinit na recepci s obsluhou vyplněním registračního formuláře nebo online registrací. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na recepci centra. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem. Dle výše vkladu je Zákazník automaticky přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Sportcentra. Přiřazení do odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet. Zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je k nově vložené přičtena. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.fitness-spektrum.cz. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše nového vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@fitness-spektrum.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu. 4. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Sportcentra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.fitness-spektrum.cz. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Sportcentra.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Jako identifikátor k zákaznickému účtu slouží Zákaznická karta. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu vytvořeného na recepci centra nebo předem přes webové rozhraní. Se zákaznikým účtem může disponovat osoba uvedená jako majitel zákaznické karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Sportcentra pro jednotlivé služby (Studentské členství a Časové permanentky jsou striktně nepřenosné). Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 100,- Kč (vč. DPH). 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je v zájmu Zákazníka, aby co nejdříve kontaktoval Sportcentrum, aby tuto kartu zablokovalo. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Sportcentrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Sportcentrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

VI. Rezervace, náhradnické rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet. 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Sportcentra, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete cvičení zúčastnit, je na místě a ve vašem zájmu zrušit svoji rezervaci. Přes webové rozhraní lze zrušit rezervaci maximálně 6 hod před započetím dané lekce, poté lze rušit rezervace pouze telefonicky v době provozu Sportcentra na čísle 702 285 490 nebo osobně na recepci Sprotcentra (SMS ani email nejsou pro rušení rezervací akceptovány). Za rezervace zrušené telefonicky 0-6 hodin před začátkem cvičení, je účtován storno poplatek v plné výši v případě, že vaše rezervace blokovala místo jiným zákazníkům nebo je-li vaše rezervace jednou ze 4 rezervací, jenž je limitní počet aby se lekce konala. Omluví-li zákazník svou neúčast telefonicky v době 0-6 hodin před začátkem lekce a jeho rezervace doposud neblokovala místo ostatním nebo nezpůsobí tím podlimitní stav konání lekce, není mu storno poplatek účtován. Neprojeví-li Zákazník žádnou snahu o zrušení rezervace, storno poplatek mu bude naúčtován vždy. 5. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@fitness-spektrum.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka individuálně. 6. Náhradnické rezervace - Je-li lekce plně obsazena, Zákazník si může vytvořit tzv. "Náhradnickou rezervaci". Tím je zařazen do fronty náhradníků a ve chvíli kdy je uvolněno místo, systém automaticky Zákazníkovi vytvoří platnou rezervaci, je-li čas do začátku lekce delší, než doba akceptace, kterou si sám nastaví. V takovém případě je odeslán informační e-mail. Tip: K uvolňování rezervací dochází nejčastěji v týž den cvičení, pokud to okolnosti dovolují, je optimální si dobu akceptace nastavit co nejkratší. V případě Náhradnické rezervace, je Zákazník povinen hlídat svůj e-email v době akceptační lhůty, kterou si nastavil. Stane-li se z Náhradnické rezervace rezervace platná, a klient se neodhlásí některým ze způsobů, popsaných výše, bude mu účtován storno poplatek za stejných podmínek.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Sportcentrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese https://rezervace.fitness-spektrum.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1. 9. 2018 a jsou k dispozici na recepci Sportcentra a na internetových stránkách Sportcentra.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Fitness Spektrum, provozovatel Karel Grossmann, se sídlem Slovanská 73, 543 01 Vrchlabí, IČ 87124734, e-mail info@fitness-spektrum.cz, tel.: 702 285 490 (dále jen „Sportcentrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 9. 2018 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity Sportcentra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce ze strany Sportcentra, na kterou si zákazník již zakoupil vstupenku, tzn. v době po odbavení na recepci Sportcentra, bude Zákazníkovi vráceno vstupné v plné výši. 3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal. 4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 5. Místem uplatnění reklamace je recepce Sportcentra, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve Sportcentru nebo poštou či emailem. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.